TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แก่สถานประกอบการมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การตรวจก่อนเข้าทำงาน การตรวจตามความเสี่ยง การอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนต่างๆ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนี้ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการและรวมถึงคุณภาพของการให้บริการดังกล่าวด้วย จากความร่วมมือของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างทางเลือก ให้กับสถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ ในการดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานให้มีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด โดยนางสมคิด จิตไทยสง ประธานบริษัท เพื่อให้เป็นศูนย์บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและบุคลากรต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปรัชญา
“ บุคลากรคุณภาพ องค์กรคุณภาพ ”

วิสัยทัศน์
บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด เป็นศูนย์บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านอาชีวเวชศาตร์แบบครบวงจรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ
บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด ให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพ การยอมรับและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

นโยบายความปลอดภัย
บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด จะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และคุณธรรม

บริการของเรา

 • บริการจัดการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการ โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
 • บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 • บริการสำรวจเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ (Walk-through survey)
 • บริการอบรมการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 • บริการอบรมความรู้ต่างๆที่น่าสนใจแก่พนักงานในสถานประกอบการ
 • บริการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการ
 • บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการ
 • บริการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี และผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังโรค
 • บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านอาชีวเวชศาสตร์แก่สถานประกอบการ
 • บริการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค แก่พนักงานในสถานประกอบการ
 • บริการให้การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนต่างๆ
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
  • วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก
  • วัคซีนป้องกันคางทูม, หัด, หัดเยอรมัน