TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

CPR for AHA 2014

CPR for AHA 2014 01 CPR for AHA 2014 02 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association)