TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Philips Electronics (Thailand) Ltd 01

Philips Electronics (Thailand) Ltd 02

9 ตุลาคม 2557 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Philips Electronics (Thailand) Ltd .) เพื่อนำเสนอคอร์ส การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Basic Life Support & AED Training Course) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) อย่างเป็นทางการ