TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Basic Life Support & AED Training Course 01

Basic Life Support & AED Training Course 02

26 กันยายน 2557 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Basic Life Support & AED Training Course) ให้แก่ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) { Foster Wheeler (Thailand) Ltd. } โดยผู้เข้ารับการอบรมทำการสอบทั้งทฤษฎี (ก่อน/หลังการอบรม)  และสอบการปฎิบัติ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน