TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์

pic-5 ที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์

บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์แก่สถานประกอบการ โรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทั้งการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อันจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพต่างๆทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการบริการด้านแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ปรึกษาประจำหน่วยหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

 

services_photo02 การสำรวจเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

การเดินสำรวจโรงงาน (Walk-through survey) ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจะเป็นการสำรวจเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามต่างๆ เก็บข้อมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามของผู้ปฏิบัติงาน และประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน จากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่างๆ ในสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคจากการทำงานต่อไป

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อการป้องกันโรคจากการทำงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ในการให้บริการด้านการสำรวจโรงงาน(Walk-through survey) พร้อมทั้งการจัดทำรายงานการสำรวจสิ่งคุกคามต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการของท่านต่อไป

 

services_photo01การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด เรามีบริการจัดการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้กับสถานประกอบต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ พร้อมการรายงานผลการตรวจสุขภาพ ทั้งแบบสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และรายภาพรวมของหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรคต่อไป

 

services_photo03การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค จึงจัดให้มีบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ หน่วยงาน โรงเรียน โรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ด้วยวัคซีนที่มีมาตรฐาน และทีมแพทย์ พยาบาล ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม